Дрвна индустрија

Дрвна индустрија

Пилана Пљачковица располага со сув материјал и тоа:

 • Греди
 • Ламинирани греди
 • Даски
 • Самици

Изработени од:

 • Ела (чам)
 • Бел бор
 • Бука
 • Орев
 • Даб
 • Костен
 • Ироко
 • Јасен